Seltek Group

Aydınlatma Metni

Site Üyelik Formunda İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Seltek Estetik Pazarlama ve Tic. A.Ş. (“Seltek”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, https://seltekgroup.com üzerindeki web sayfasında bulunan üye kayıt formunda belirttiğiniz kişisel verilerinizin Seltek tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki üye kayıt formu formu aracılığıyla paylaştığınız ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, uzmanlık alanı, çalıştığınız kurum, il, ilçe olan  kişisel verileriniz, Seltek tarafından üye iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, site için üyelik oluşturulması, üye kayıt bilgilerinin tutulması, üyelerin doktor olduğunun teyit edilmesi amacıyla Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Seltek tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kanun’un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşadağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu listeli taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusuna ait tüm bilgilerin de yer aldığı internet sitenizde mevcut ilgili kişi başvuru formu aracılığı ile info@seltekgroup.com adresinden  Seltek ‘e iletebilirsiniz.

 

Etkinlik Kayıt Formunda İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Seltek Estetik Pazarlama ve Tic. A.Ş. (“Seltek”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, https://seltekgroup.com üzerindeki web sayfasında bulunan etkinlik kayıt formunda belirttiğiniz kişisel verilerinizin Seltek tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki etkinlik kayıt formu aracılığıyla paylaştığınız ad-soyad, telefon, yaşadığınız şehir, e-posta adresi ile mesaj kutusu aracılığıyla tercihinize göre Seltek’e ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, Seltek tarafından etkinlik katılımcı listesinin oluşturulması, organizasyon süreçlerinin yürütülmesi ve etkinliğe ilişkin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5.maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Seltek tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kanun’un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu listeli taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusuna ait tüm bilgilerin de yer aldığı internet sitemizde mevcut ilgili kişi başvuru formu aracılığı ile info@seltekgroup.com adresinden Seltek‘e iletebilirsiniz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Seltek Estetik Pazarlama ve Tic. A.Ş. (“Seltek”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, https://seltekgroup.com üzerindeki web sayfasında bulunan iletişim formunda belirttiğiniz kişisel verilerinizin Seltek tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad-soyad, e-posta adresi ile mesaj kutusu aracılığıyla tercihinize göre Seltek’e ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, Seltek tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla  Kanun’un 5.maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Seltek tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kanun’un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşadağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu listeli taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusuna ait tüm bilgilerin de yer aldığı internet sitenizde mevcut ilgili kişi başvuru formu aracılığı ile info@seltekgroup adresinden  Seltek ‘e iletebilirsiniz.